Mittetulundusühingu Eesti Koomiksiselts põhikiriI    Üldsätted

1.1    Mittetulundusühingu nimi on “Eesti Koomiksiselts” (edaspidi “selts”).
1.2    Seltsi juriidiline aadress ja juhatuse asukoht on Salme 27-7, 10413, Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3    Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, seltsi asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast.

II    Tegevuse eesmärgid ja tegevusalad

2.1    Seltsi tegevuse eesmärgiks on elujõulise kodumaise koomiksitraditsiooni kui loomingulise eneseväljendusvormi propageerimine, hoidmine, arendamine ja säilitamine.
2.2    Seltsi tegevusalad on:
2.2.1    Koomiksifestivalide ja teiste laiemale publikule suunatud koomiksialaste ürituste
korraldamine;
2.2.2    Näitusetegevuse korraldamine ja koordineerimine nii Eestis kui väljaspool Eestit;
2.2.3    Koomiksialase oskusteabe ja info levitamine, sealhulgas seminaride, loengute ja
töötubade korraldamine;
2.2.4    Loominguliste konkursside korraldamine ja koordineerimine;
2.2.5    Koomiksialaste trükiste (antoloogiad, autoriraamatud, perioodilised väljaanded)
kirjastamine, toimetamine, tõlkimine ja toetamine;
2.2.6    Koomiksikirjanduse müügi ja levi korraldamine;
2.2.7    Suhtlemine meediaga ning koomiksialaste saavutuste ja uudiste levitamine;
2.2.8    Autorite ja kirjastajate omavahelise suhtluse ja infovahetuse korraldamine;
2.2.9    Koostöö ja infovahetus teiste riikide organisatsioonide, autorite ja
kirjastustega;
2.2.10    Seltsi liikmete välislähetuste ja koomiksialase rahvusvahelise koostöö toetamine;
2.2.11    Projektide koostamine, stipendiumite, toetuste ja honoraride taotlemine;
2.2.12    Koomiksialase info kogumine, süstematiseerimine, säilitamine ja kättesaadavaks
tegemine;
2.2.13    Koomiksiteemaliste intrnetikeskondade (portaalid, blogid, sotsiaalmeedia
kommuunid) loomine ja haldamine;
 
III    Liikmeskond

3.1    Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi tegevuse eesmärgiks olevat tegevust ja kes tunnustab seltsi põhikirja.
3.2    Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
3.3    Seltsil on õigus kehtestada liikmetele liikmemaks ja sisseastumismaks. Maksu suuruse määrab seltsi juhatus.
3.4    Liige loetakse seltsist lahkunuks peale vastavasisulise kirjaliku avalduse laekumist seltsi juhatusele.
3.5    Liikme võib seltsist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui tema tegevus läheb vastuollu seltsi tegevuse põhimõtete ja eesmärkidega (ning seltsi juhtkonna otsustega).
3.6    Seltsi liikmel on õigus:
3.6.1    Osaleda aktiivselt seltsi töös ja üritustes;
3.6.2    Võtta osa seltsi liikmete üldkoosolekust;
3.6.3    Teha ettepanekuid seltsi tegevuse parandamiseks ja tõhustamiseks;
3.6.4    Saada igakülgset informatsiooni seltsi tegevuse kohta;
3.6.5    Valida ja olla valitud seltsi juhatusse ja teistesse valitavatesse organitesse;
3.6.6    Lahkuda seltsi liikmelisusest;
3.7    Seltsi liige on kohustatud:
3.7.1    Järgima seltsi põhikirja nõudeid ja täitma seltsi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.7.2    Osalema seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamises oma oskuste ja volituste
piires;
3.7.3    Tasuma üldkoosoleku kinnitatud liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud
määrale ja korrale;
3.7.4    Hoidma ja kaitsma seltsi head mainet;

IV    Juhtimine

Üldkoosolek:
4.1    Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2    Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole

seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühenduse muu organi pädevusse.
4.3    Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1    Seltsi põhikirja muutmine;
4.3.2    Seltsi eesmärkide muutmine;
4.3.3    Juhatuse liikmete valimine;
4.3.4    Muude põhikirjaga ette nähtud organite valimine;
4.3.5    Sisseastumis- ja liikmemaksu määra ja tasumise korra kinnitamine;
4.3.6    Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
4.3.7    Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite otsustada;
4.3.8    Seltsi tegevuse lõpetamine;
4.4    Juhatus kutsub seltsi üldkoosoleku kokku vähemalt ühe korra kalendriaastas.
4.5    Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees.
4.6    Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/2
seltsi liikmeskonnast.
4.7    Üldkogu otsused võetakse vastu liikmete ja nende esindajate lihthäälteenamusega.
4.8    Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik seltsi liikmed.

Juhatus:
4.9    Seltsi juhib ja esindab juhatus.
4.10    Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5.
4.11    Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
4.12    Juhatus valib juhatuse esimehe.
4.13    Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingutes, informeerides oma tegevusest juhatuse esimeest.
4.14    Juhatus korraldab seltsi raamatupidamist.

V    Seltsi vara

5.1    Seltsi vara moodustub riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja teiste ühiskondlike organisatsioonide toetustest, eraldistest ja annetustest, seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, liikmemaksudest ning muudest laekumistest.
5.2    Ühingu varaga ümberkäimise otsustab juhatus.
5.3    Ühing vastutab oma materiaalste kohustuste eest kogu oma varaga.
5.4    Järelvalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek.
5.5    Üldkoosolekul on õigus määrata revisjon või audiitorkontroll.

VI     Tegevuse lõpetamine

6.1    Seltsi tegevus lõpetatakse kui selleks avaldab soovi 3/4 seltsi liikmetest;
6.2    Seltsi tegevuse võib lõpetada kohus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.
6.3    Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.